Επιστροφή στην αρχική σελίδα

Το 1o πολυκλαδικό συνέδριο παραγώγων 2008 στην ελληνική αγορά

Derivatives Forum II  

Αγγλικά
Σκοπός του Συνεδρίου
Βασικά Ερωτήματα
Σε ποιους απευθύνεται
Διοργανωτές
Πρόγραμμα
Ομιλητές
Περιγραφή
Παρουσιάσεων
Downloads: Παρουσιάσεις και video συνεδρίου
Φωτογραφικό υλικό συνεδρίου
Χορηγοί
Χώρος Διεξαγωγής
Επικοινωνία
Περιγραφή Παρουσιάσεων

Αλεξάκης Π Αντωνόπουλος Φ Βισβίκης Η Γεωργιάδης Ν Γιαμουρίδης Δ
Γουδινάκος Σ Δημοπούλου Σ Καβουσανός Μ Κρίντας Θ Κωνσταντινίδης Α
Μάρκελλος Ρ Μιχαλόπουλος Π Μπένος Α Σιώκης Δ Σιώκος Σ
Σκιαδόπουλος Γ Σπύρογλου Α Στοΐδης Β Τεσσαρομάτης Ν Τσαγκανέλιας Ν
Τσεκρέκος Α Τσοπανάκος Δ Φλαμούρης Δ Χαλαμανδάρης Γ  


Διαχείριση Επιχειρηματικών Κινδύνων - Πετρέλαιο & Προϊόντα (Αντωνόπουλος Φιλήμων), Λεπτομέρειες CV

Οι εταιρίες στα πλαίσια των προσπαθειών τους για επιτυχημένο στρατηγικό σχεδιασμό και συνεχή ανάπτυξη, επιθυμούν τον περιορισμό των εξωγενών παραγόντων που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τις χρηματορροές και τους ετήσιους προϋπολογισμούς τους.

Στον τομέα των εμπορευμάτων και ειδικότερα στην αγορά του πετρελαίου και των  παραγώγων του, οι τιμές παρουσιάζουν τα τελευταία 5 χρόνια μια απότομη ανοδική τάση και αύξηση της ημερήσιας διακύμανσής τους, δημιουργώντας άμεσα την ανάγκη ανάλογης διαχείρισης από τις εκτεθειμένες εταιρίες όπως:

- Ναυτιλιακές: κόστος καυσίμου

- Ακτοπλοϊκές: κόστος καυσίμου

- Αεροπορικές: κόστος καυσίμου

- Aλλες μεταφορικές:κόστος καυσίμου

- Μεγάλες βιομηχανίες: κόστος καυσίμου

- Παραγωγοί ηλεκτρισμού: κόστος καυσίμου

- Διυλιστήρια: περιθώρια κέρδους, αξία αποθεμάτων

- Εμπορίας: περιθώρια κέρδους, αξία αποθεμάτων

Όλοι οι ως άνω κίνδυνοι μπορούν πλέον να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά με στρατηγικές αντιστάθμισης οι οποίες υλοποιούνται με χρήση παράγωγων προϊόντων που διαπραγματεύονται είτε μέσω των διεθνών χρηματιστηρίων ενέργειας, είτε εξω-χρηματιστηριακά  μέσω των μεγάλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Οι στρατηγικές αυτές εκμεταλλεύονται την εποχικότητα, την μεταβλητότητα και την καμπύλη των μελλοντικών τιμών (forward term structure) της αγοράς,  για να επιτύχουν την επιτυχή διαχείριση των προαναφερθέντων κινδύνων σύμφωνα με τους στόχους της κάθε επιχείρησης.

Πίσω στο πρόγραμμα |  Κορυφή σελίδαςΑντιστάθμιση Ναυτιλιακών Επιχειρηματικών Κινδύνων με την Χρήση Παραγώγων Προϊόντων (Βισβίκης Ηλίας, Ph.D.), Λεπτομέρειες CV

Τις τελευταίες δεκαετίες οι οικονομικές αγορές παγκοσμίως έχουν γίνει αλληλένδετες . Η οικονομική παγκοσμιοποίηση έχει επιφέρει σημαντικά οφέλη στις εθνικές αγορές και στους επενδυτές. Παράλληλα όμως η παγκοσμιοποίηση έχει αλλάξει τη δομή των αγορών δημιουργώντας νέους κινδύνους και προκλήσεις για αυτούς που συμμετέχουν στην αγορά και για αυτούς που χαράσσουν πολιτική. Χάρη στις καινούριες τεχνολογικές εξελίξεις η παγκοσμιοποίηση έχει ξεπεράσει τα παραδοσιακά σύνορα και έχει επεκταθεί ακόμα και σε δευτερεύοντες αγορές. Η αβεβαιότητα και η διακύμανση στις τιμές των αγορών δημιούργησε την ανάγκη εύρεσης τεχνικών αντιστάθμισης κινδύνου. Ο κίνδυνος αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των επενδυτικών και εμπορευματικών δραστηριοτήτων.

Οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις, εκτίθενται σε πολυποίκιλες οικονομικές διακυμάνσεις ως αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων τους. Η ναυτιλία χαρακτηρίζεται από κυκλικότητα στις τιμές και υψηλές διακυμάνσεις. Ο πλοιοκτήτης αντιμετωπίζει δύο είδη κινδύνου: τον διαχειριστικό, που είναι ο κίνδυνος που σχετίζεται με τη καθημερινή διαχείριση του πλοίου και τον ιδιοκτησιακό, που σχετίζεται με τον κίνδυνο κατοχής ενός ενεργητικού στοιχείου στο χαρτοφυλάκιό του. Οι σημαντικότεροι οικονομικοί κίνδυνοι που αντιμετωπίζει ένας πλοιοκτήτης προκύπτουν από τη διακύμανση: στις τιμές των ναύλων, στις ισοτιμίες των νομισμάτων, στις τιμές της αξίας των πλοίων, στην τιμή του πετρελαίου και στις τιμές των επιτοκίων. Όλοι οι προαναφερόμενοι κίνδυνοι επηρεάζουν άμεσα τα έσοδα μιας ναυτιλιακής εταιρίας καθώς και την ταμειακή ρευστότητα του πλοιοκτήτη και κατά συνέπεια και τη πιστοληπτική του ικανότητα.

Η αντιστάθμιση των επιχειρηματικών κινδύνων έχει δύο σκοπούς: να σταθεροποίησει τα έσοδα και να ελέγξει τη διακύμανση των τιμών. Για το σκοπό αυτό έχουν αναπτυχθεί νέες τεχνικές αντιστάθμισης κινδύνου τα λεγόμενα ναυτιλιακά παράγωγα προϊόντα των οποίων η αξία εξαρτάται από τις διακυμάνσεις των τιμών των ανωτέρω πηγών κινδύνου. Για παράδειγμα, τα Forward Freight Agreements (FFA) - προθεσμιακά ναυλοσύμφωνα - δίνουν τη δυνατότητα σε ένα επενδυτή στο χώρο της ναυτιλίας να «κλειδώσει» μια τιμή ναύλου αγοράς (ναυλωτής) ή πώλησης (πλοιοκτήτης) για την μεταφορά συγκεκριμένης ποσότητα εμπορεύματος, σε συγκεκριμένη εμπορική γραμμή και σε συγκεκριμένη μελλοντική στιγμή, αλλά σε τιμή ναύλου που καθορίζετε σήμερα. Με αυτό τον τρόπο καταφέρνει ο επενδυτής να απορροφήσει τις αρνητικές αυξομειώσεις της αγοράς. Βέβαια αυτό προϋποθέτει ότι θα υπάρχει και ένα αντισυμβαλλόμενο μέλος το οποίο θα είναι διατεθειμένο να επωμιστεί τον «κίνδυνο». Όσο μεγαλύτερος συνεπώς ο όγκος της αγοράς τόσο καλύτερα για την ρευστοποίηση συγκεκριμένων θέσεων. Παρόλο που στη ναυτιλία διακινούνται μεγάλα κεφάλαια, οι τεχνικές διαχείρισης κινδύνου στην Ελληνική Ναυτιλία δεν έχουν αναπτυχθεί ακόμα στην έκταση που έχουν αναπτυχθεί σε άλλες χώρες ή δεν είναι αρκετά δημοφιλή όπως σε άλλους τομείς της οικονομίας. Η παρουσίαση αυτή έχει στόχο την αναλυτική περιγραφή των διαφόρων παραγώγων αγορών και προϊόντων που υπάρχουν σήμερα για την αντιστάθμιση των διαφόρων ναυτιλιακών επιχειρηματικών κινδύνων.

Πίσω στο πρόγραμμα |  Κορυφή σελίδαςΗ Αποτίμηση της Ελληνικής Αγοράς Μετοχών (Γεωργιάδης Ηρ. Νικόλαος), Λεπτομέρειες CV

Η Ελληνική Αγορά φαίνεται να διανύει ένα νέο μακροχρόνιο κύκλο ανόδου μετά από το τελευταίο της υψηλό το 1999. Ποια είναι η πραγματική αξία των ελληνικών μετοχών σήμερα και από ποιους παράγοντες εξαρτάται η μελλοντική τους πορεία; Ποια είναι τα βασικά θεμελιώδη μεγέθη της αγοράς.

Πώς συγκρίνονται οι ελληνικές αποτιμήσεις με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές και αμερικανικές; Σύγκριση ελληνικών κλάδων με αντίστοιχους διεθνείς κλάδους. Τι συνέβαινε στις αποτιμήσεις των ελληνικών μετοχών κατά την τελευταία μεγάλη άνοδο του 1999. Πόσο πιθανό είναι να ξαναπαρουσιαστεί εκείνη η εικόνα στην εγχώρια αγορά στο μέλλον;

Οι κύκλοι των αποτιμήσεων και τα χαρακτηριστικά τους. Τελικά είναι φθηνή ή ακριβή η ελληνική αγορά μετοχών;

Πίσω στο πρόγραμμα |  Κορυφή σελίδαςAlternative Investment vs. Traditional Investment (Γουδινάκος Στράτος), Λεπτομέρειες CV

Ασφάλεια στις επενδύσεις θεωρείται ο σωστός οδηγός των Επενδύσεων. Ο στόχος των επενδυτών να παράγουν επιπλέον πλούτο έχει δημιουργήσει ευκαιρίες αλλά και παγίδες με αποτέλεσμα το κομμάτι των επενδύσεων να χρήζει πλέον ιδιαίτερης προσοχής τόσο εμπορικών αλλά και επενδυτικών τραπεζών που ασχολούνται με τη διαχείριση επενδύσεων.

Διαχειριστές παραδοσιακών αμοιβαίων κεφαλαίων (Mutual Funds, Pension Funds, Trusts) προτιμούν να επενδύουν σε δείκτες αγορών όπως S&P500, Nasdaq, Dax, FTSE100 ή για την Ελληνική αγορά FTSE/ASE 20, midcap indices (40, 80), προσπαθώντας να επιτύχουν αποδόσεις όσο το δυνατό πιο κοντά στους δείκτες (Indexation).

Ο καπιταλισμός και κατ' επέκταση οι χρηματαγορές εξελίσσονται με γρήγορους ρυθμούς. Η ανάγκη προστασίας των περιουσιακών στοιχείων από το ρίσκο οδήγησε στην ιδέα της αποτελεσματικής διασποράς των επενδύσεων (Modern Portfolio Theory) καθώς και στη δημιουργία της αγοράς παραγώγων (Derivative Markets).

Μια νέα εποχή ξεκίνησε και ένας αριθμός παραμέτρων άλλαξε το οικονομικό περιβάλλον. Πληθωρισμός, χαμηλά επιτόκια, φορολογία μείωσαν δραματικά το κομμάτι εκείνο των χαρτοφυλακίων με χαμηλό ή ΄΄μηδενικό΄΄ ρίσκο (risk free). Δημιουργείται έτσι η ανάγκη αποτελεσματικής διασποράς κινδύνων (effective diversification) καθώς και η ανάγκη χαμηλού βαθμού συσχέτισης (low or no correlation) αποδόσεων των χαρτοφυλακίων με δείκτες ή επιμέρους κινητές αξίες (asset classes). Τρανταχτό παράδειγμα η τελευταία κρίση στο πιστοληπτικό σύστημα (subprime market crises, credit crunch).

Διαγράφεται πλέον στον χρηματοοικονομικό ορίζοντα με ζωηρά χρώματα η ανάγκη εναλλακτικών μορφών επένδυσης (alternative investment), κατά την οποία οι διαχειριστές προσπαθούν να δημιουργήσουν σταθερές αποδόσεις με χαμηλή συσχέτιση σε σύγκριση με επιμέρους δείκτες (absolute returns rather than benchmark performance).

Κλείνοντας πρέπει να αναφερθεί ότι υπάρχουν διαφορετικών ειδών Hedge Funds που ανάλογα με την επενδυτική στρατηγική που ακολουθούν κρύβουν διαφορετικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.

Πίσω στο πρόγραμμα |  Κορυφή σελίδαςΣχεδιασμός & Ανάπτυξη Βιώσιμων και Υπεύθυνων Επενδύσεων (Δημοπούλου Σοφία), Λεπτομέρειες CV

Οι Βιώσιμες και Υπεύθυνες Επενδύσεις (SRI: Sustainable and Responsible Investments) εξελίχθηκαν από μια εναλλακτική επενδυτική προσέγγιση που απευθυνόταν σε περιορισμένο αριθμό ευαισθητοποιημένων επενδυτών σε μια ισχυρή αγορά 2,5 τρισεκατομμυρίων ευρώ το 2007 που προσφέρει πάνω από 800 επενδυτικά προϊόντα. Η δυναμική και η απήχηση που απέκτησαν οι SRI ενθάρρυνε πολλούς επενδυτές να τις συμπεριλάβουν στο χαρτοφυλάκιο τους. Σύμφωνα με τα πορίσματα της έρευνας που εκπόνησε το 2006 το European Social Forum (EUROSIF), το ποσοστό της αγοράς SRI στην Ευρώπη υπολογίζεται να ανέρχεται από 10% μέχρι και 15% των συνολικών κεφαλαίων υπό διαχείριση στην Ευρώπη. Γεγονός που αποτελεί μια αύξηση της τάξης του 36% από τα τέλη Δεκεμβρίου του 2002.

Ο ρόλος του εξειδικευμένου SRI διαχειριστή είναι να συνδυάσει την τεκμηριωμένη ανάλυση των κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνων πρακτικών των επιχειρήσεων με την ικανότητα αξιολόγησης της σχέσης ρίσκου-απόδοσης των επενδύσεων. Αυτό σημαίνει ότι μια ποιοτική βιώσιμη και υπεύθυνη επενδυτική στρατηγική πρέπει να στοχεύει στην υλοποίηση ενός διπλού στόχου: πρώτον να διασφαλίσουν οι επενδυτές τους αντικειμενικούς χρηματοοικονομικούς στόχους τους και δεύτερον να ενσωματωθεί η αξιολόγηση της κοινωνικής και περιβαλλοντικής επίδοσης των εταιρειών στην επιλογή χαρτοφυλακίου.

Η παρουσίαση θα εστιασθεί στις ακόλουθες ενότητες:

- Οι ρίζες των SRI - Από την περιθωριοποίηση στην αποδοχή

- Περιβαλλοντική και Κοινωνική Διακυβέρνηση - Μια νέα διάσταση και όχι αντικατάσταση των συμβατικών επενδυτικών στρατηγικών

- SRI - Μύθοι και Πραγματικότητα

Πίσω στο πρόγραμμα |  Κορυφή σελίδαςΗ ροή πληροφόρησης μεταξύ της αγοράs παραγώγων και της υποκείμενης αγοράς των δεικτών FTSE-ASE20 και FTSE-ASE40 (Καβουσανός Γ. Εμμανουήλ, Ph.D.), Λεπτομέρειες CV

Ο κύριος λόγος ύπαρξης των χρηματοοικονομικών παράγωγων συμβολαίων είναι για αντιστάθμιση κινδύνων αλλά και για επενδυτικούς λόγους.

Πέραν από τους παραπάνω λόγους ύπαρξης των παράγωγων προϊόντων υπάρχουν μια σειρά από άλλους παράγοντες που συνηγορούν στην εισαγωγή στο χρηματοπιστωτικό σύστημα αυτών των σύγχρονων χρηματοοικονομικών προϊόντων. Για παράδειγμα, η ύπαρξη αγοράς παραγώγων συντελεί μεταξύ άλλων, στην ανεύρεση των ορθών τιμών στις αγορές. Πρόσφατη έρευνα εξετάζει τη σχέση μεταξύ των ΣΜΕ και των αντίστοιχων τιμών των δεικτών FTSE-ASE20 και FTSE-ASE Mid 40, όσον αφορά δύο παράγοντες: στις τιμές αλλά και στις μεταβλητότητες τους.

Πίσω στο πρόγραμμα |  Κορυφή σελίδαςΟι νέες τάσεις στην αγορά των Αμοιβαίων Κεφαλαίων στην Ελλάδα: Τα αποτελέσματα της παγκοσμιοποίησης (Κρίντας Ν. Θεόδωρος, Ph.D.), Λεπτομέρειες CV

Τριανταπέντε χρόνια μετά την εμφάνιση του θεσμού των Α/Κ στη χώρα μας και δεκαοκτώ από την στιγμή της ουσιαστικής ανάπτυξης τους τα δεδομένα στην αγορά έχουν και πάλι αλλάξει.

Θα παρουσιαστεί μια ανάλυση της εξέλιξης του θεσμού αλλά και του σταδίου του κύκλου ζωής του στο οποίο βρίσκεται σήμερα. Οι ανταγωνιστές, οι συναγωνιστές και οι αστάθμητοι παράγοντες που επηρεάζουν την εξέλιξη του θεσμού. Ο ρόλος του κράτους, της ΕΘΕ και των ίδιων των εταιρειών. Που βρίσκεται η παγκόσμια αγορά και η άνοδος των hedge funds. Πως έχει επηρεάσει η παγκοσμιοποίηση της αγορά των Α/Κ και πως εξελίσσεται ο κλάδος των financial supermarkets. Πως προσδιορίζονται οι τάσεις σήμερα, ποιοι είναι οι market leaders και ποιοι οι opinion leaders σε ένα κλάδο που θα πρωτοστατήσει τα επόμενα σαράντα χρόνια τουλάχιστον.

Πίσω στο πρόγραμμα |  Κορυφή σελίδαςΑποτίμηση Παραγώγων Αερίων Ρύπων (Μάρκελλος Ραφαήλ, Ph. D.), Λεπτομέρειες CV

Η εισήγηση αυτή αναφέρεται στην αποτίμηση συμβολαίων futures και options σε άδειες εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα τα οποία διαπραγματεύονται στο European Union Emissions Trading Scheme (EU ETS). Γίνεται μια παρουσίαση των βασικών ευρωπαϊκών αγορών και χρηματοοικονομικών προϊόντων καθώς και μια εμπειρική ανάλυση της συμπεριφοράς τους χρησιμοποιώντας δεδομένα από το Powernext, το Nordpool και το European Climate Exchange.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η πολιτική απαγόρευσης του λεγόμενου «banking» αδειών μεταξύ της πρώτης (2005-2007) και δεύτερης (2008-2012) περιόδου των αγορών έχει σημαντική επίδραση στους μηχανισμούς τιμολόγησης των παραγώγων. Περιγράφονται τα δυο βασικά υποδείγματα που προκρίνονται για την αποτίμηση συμβολαίων futures και options ανάλογα με την περίοδο την οποία αφορούν.

Μέσω συγκεκριμένων παραδειγμάτων αναδεικνύεται ότι η χρήση λανθασμένου υποδείγματος μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις τόσο στην αποτίμηση όσο και στην αντιστάθμιση με παράγωγα αερίων ρύπων.

Η εισήγηση βασίζεται στην πρόσφατη μελέτη: Daskalakis, Psychoyios, Markellos (2007) "Modeling CO2 Emission Allowance Prices and Derivatives: Evidence from the European Trading Scheme".

Πίσω στο πρόγραμμα |  Κορυφή σελίδαςΣτρατηγικές για υποκατάσταση της υποκείμενης αξίας, με βάση συγκεκριμένων παραδειγμάτων σε προϊόντα (Μιχαλόπουλος Παναγιώτης), Λεπτομέρειες CV

Θα παρουσιασθούν εναλλακτικές προτάσεις στην άμεση επένδυση του επενδυτή σε οιαδήποτε υποκείμενη αξία.

Συγκεκριμένα, ο επενδυτής (ανεξάρτητα αν είναι θεσμικός ή ιδιώτης) αν επενδύσει απευθείας σε ομόλογα / μετοχές / εμπορεύματα / ευγενή μέταλλα κτλ., το κάνει με την μοναδική προσδοκία να πουλήσει στο μέλλον ακριβότερα το προϊόν που αγόρασε από την αρχική τιμή κτήσης. Αυτή την προσδοκία του την εξαγοράζει με τον κίνδυνο της πτώσης της υποκείμενης αξίας - χωρίς κανένα περαιτέρω όφελος.

Οι στρατηγικές και τα προϊόντα της παρουσίασης θα εστιασθούν στα εξής:

- Τρόποι να δημιουργηθεί κάποιο μαξιλάρι, απαλύνοντας τις συνέπειες πιθανής διόρθωσης
- Δυνατότητα υπεραξίας σε πλαγιοκαθοδικές αγορές
- Σε κάθε περίπτωση ίση ή και καλύτερη απόδοση από την ίδια την υποκείμενη αξία

Και τα τρία αυτά χαρακτηριστικά δύναται να συνυπάρχουν σε ένα και μόνο προϊόν!

Πίσω στο πρόγραμμα |  Κορυφή σελίδαςΕίναι η Διαχείριση Κινδύνου Χαρτοφυλακίων θέμα κατάλληλων Εργαλείων ή Κατάλληλων Μεθόδων, Διαδικασιών και Εταιρικής Κουλτούρας; (Μπένος Αλέξανδρος, Ph.D.), Λεπτομέρειες CV

Το Πιστωτικό Ίδρυμα μπορεί να παρομοιαστεί με μια «μηχανή κινδύνων» αφού η βασική του δραστηριότητα είναι:
 • να αναλαμβάνει κινδύνους που κάποιοι οικονομικοί φορείς δεν επιθυμούν να αναλάβουν, συμβάλλοντας στον αρτιότερο καταμερισμό του συνόλου των κινδύνων στην οικονομία,
 • να τους μεταμορφώνει, αξιοποιώντας τις εξειδικευμένες γνώσεις και τα κατάλληλα εργαλεία που διαθέτει, και
 • να τους ενσωματώνει στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει σε άλλους οικονομικούς φορείς που, αντίθετα, επιθυμούν να ενισχύσουν την αποδοτικότητα των κεφαλαίων τους, αυξάνοντας παράλληλα και το ρίσκο των επενδύσεών τους.
Είναι λοιπόν εμφανές από τα παραπάνω ότι η επιτυχής διαχείριση κινδύνων είναι ουσιαστική παράμετρος της κερδοφορίας ενός πιστωτικού ιδρύματος και του προσφέρει σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα στο έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Τα διαθέσιμα αναλυτικά εργαλεία για την όσο το δυνατόν καλύτερη διαχείριση κινδύνων είναι πολλά και βασίζονται στην εκτεταμένη χρήση δεδομένων, στατιστικής και ποσοτικής ανάλυσης, επεξηγηματικών και προγνωστικών υποδειγμάτων που καθοδηγούν τις αποφάσεις και τις πράξεις του οργανισμού. Ως αποτέλεσμα, βελτιώνουν τη χάραξη πολιτικής και επιχειρησιακών σχεδίων, την επιλογή πιστούχων και την τιμολόγησή τους και οδηγούν στην καλύτερη κατανόηση και διαχείριση των αντίστοιχων χαρτοφυλακίων.

Απαραίτητο όμως στοιχείο στην επιτυχία των μεθόδων αυτών είναι η κατανόηση τους από τη Διοίκηση του πιστωτικού ιδρύματος, η χρήση των αποτελεσμάτων τους για πραγματικές αλλαγές και καινοτομίες σε αυτό και, πάντα, η ύπαρξη υψηλών απαιτήσεων και στόχων.

Πίσω στο πρόγραμμα |  Κορυφή σελίδαςAbsolute Return Mutual Funds and Risk Budgeting (Σιώκης Δημήτρης), Λεπτομέρειες CV

Τα τελευταία χρόνια, λόγω του χαμηλού επιπέδου των επιτοκίων αλλά και λόγω της σημαντικής ανάπτυξης των Hedge Funds, οι διαχειριστές Αμοιβαίων Κεφαλαίων κλήθηκαν να δημιουργήσουν Αμοιβαία Κεφάλαια (ΑΚ) τα οποία στοχεύουν σε αποδόσεις μεγαλύτερες από τις παραδοσιακές καταθέσεις.

Για να μπορέσουν να πετύχουν αυτόν τον σκοπό οι διαχειριστές ΑΚ πρέπει να χρησιμοποιήσουν νέες τεχνικές διαχείρισης αλλά και σύνθετες μεθοδολογίες μέτρησης κινδύνων. Η παρουσίαση θα δώσει στοιχεία της καινούριας αυτής κατηγορίας ΑΚ αλλά θα περιγράψει και την διαχειριστική τεχνική του Risk Budgeting καθώς και τις μεθόδους μέτρησης κινδύνων για ΑΚ τέτοιου τύπου.

Πίσω στο πρόγραμμα |  Κορυφή σελίδαςΑμοιβαία Κεφάλαια. Αντιστάθμιση - Κερδοσκοπία με τη Χρήση Παραγώγων Προϊόντων (Σιώκος Σταύρος), Λεπτομέρειες CV

Οι θεσμικοί επενδυτές χρησιμοποιούν τα τελευταία χρόνια μία ποικιλία παραγώγων προϊόντων για να βελτιώσουν τις αποδόσεις τους και να μειώσουν το ρίσκο σε κάθε επίπεδο διαχείρισης των κεφαλαίων τους. Τελευταία, τα συνταξιοδοτικά ταμεία αρχίζουν να ενδιαφέρονται για μετοχικά παράγωγα. Τα μετοχικά παράγωγα είναι χρήσιμα από τη στιγμή που μπορούν να αντισταθμίσουν το ρίσκο του χαρτοφυλακίου και να αυξήσουν τις αποδόσεις με τέτοιο τρόπο που δεν μπορεί να υλοποιηθεί από τις cash αγορές.

Το μοντέλο "one size fits all" που ισχύει για την αγορά του retail, δεν ισχύει για την αγορά των θεσμικών επενδυτών οι οποίοι χρειάζονται συγκεκριμένη πληροφόρηση και εξατομικευμένες λύσεις ώστε να καλύψουν με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο τις τις ανάγκες τους. Το "one size fits all" μοντέλο θα μπορούσε μάλλον να βλάψει τους θεσμικούς επενδυτές παρά να τους βοηθήσει.

Στο τμήμα αυτό θα συζητήσουμε μερικά από τα τελευταία state of the art παράγωγα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούνται από συνταξιοδοτικά ταμεία στο εξωτερικό.

Πίσω στο πρόγραμμα |  Κορυφή σελίδαςΠαράγωγα Μεταβλητότητας (Σκιαδόπουλος Γιώργος, Ph.D.), Λεπτομέρειες CV

Αρχικά θα παρουσιαστούν οι υποκείμενοι τίτλοι σε παράγωγα μεταβλητότητας. Θα εστιάσουμε σε δείκτες τεκμαρτής μεταβλητότητας (Implied Volatility Indices) και θα αναφερθούμε στην κατασκευή, τις ιδιότητές τους και τις εφαρμογές τους. Στη συνέχεια θα περιγραφούν οι αγορές των παραγώγων μεταβλητότητας (Volatility futures & options, Volatility swaps, Variance swaps). Τέλος, θα γίνει αναφορά σε δημοφιλή υποδείγματα αποτίμησης αυτών των παραγώγων.

Πίσω στο πρόγραμμα |  Κορυφή σελίδας


Weather Derivatives (Σκιαδόπουλος Γιώργος, Ph.D.), Λεπτομέρειες CV

Αρχικά θα παρουσιαστούν οι υποκείμενοι τίτλοι σε παράγωγα καιρού (weather derivatives) και συγκεκριμένα σε δείκτες θερμοκρασίας (Temperature Indices) ενώ, θα γίνει αναφορά στην κατασκευή και τις ιδιότητές τους.

Στη συνέχεια θα περιγραφούν οι αγορές των παραγώγων θερμοκρασίας (HDD, CDD. CAT futures & options).

Τέλος, θα γίνει αναφορά σε εναλλακτικές προσεγγίσεις στην αποτίμηση αυτών των παραγώγων.

Πίσω στο πρόγραμμα |  Κορυφή σελίδαςCROSS ASSET ANALYTICS & TRADING Managing the Economics of Uncertainty in a Global Interdependent Market Framework (Σπύρογλου Αλέξανδρος, MSTA, CFTe), Λεπτομέρειες CV

Παράγοντες αλλαγής του Δομικού Χαρακτήρα των αγορών: Κατά την διάρκεια των τελευταίων είκοσι ετών, έχουμε γίνει μάρτυρες μη αναστρέψιμων αλλαγών στην μορφή των Αγορών σε δομικό επίπεδο, λόγω πολλαπλών παραγόντων όπως :
 • Των διαρκώς επιταχυνόμενων εξελίξεων στον τεχνολογικό τομέα καθώς και των τηλεπικοινωνιών,
 • Την απελευθέρωση στην κίνηση κεφαλαίων (capital flow liberalization),
 • Την δημιουργία νέων και συνθετών χρηματοοικονομικών προϊόντων στα "χέρια" - κυρίως- αμοιβαίων κεφαλαίων αντιστάθμισης κίνδυνου (hedge funds),
 • Νέων πηγών γεω-πολιτικού ρίσκου.
Οικονομική Παγκοσμιοποίηση: Ως αποτέλεσμα των προαναφερθέντων, οι παγκόσμιες αγορές είναι αλληλένδετες (interdependent) και εμφανίζουν φαινόμενα αλληλοεξαρτουμένης μεταβλητότητας (cross asset volatility spillovers).

Νέοι μηχανισμοί μετάδοσης των τιμών (new price propagation mechanisms) όμως δημιουργούνται κυρίως μεταξύ των επιμέρους κινητών αξιών (asset class correlations) με συνέπεια έννοιες όπως διασπορά κινδύνου (portfolio risk diversification) να γίνονται πολύ πιο σύνθετες, και λιγότερο αποτελεσματικές ιδιαιτέρως σε περιόδους χρηματοοικονομικών κρίσεων.

Εναλλακτικές Αναλυτικές Μέθοδοι (Cross Asset Analytics): Μια νέα ολοκληρωμένη και σφαιρικότερη μέθοδος μελέτης των αγορών είναι απαραίτητη, που θα καλείται πρωτίστως να ανταποκριθεί στις ανάγκες που έχει επιφέρει η οικονομική παγκοσμιοποίηση και δευτερευόντως να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ Θεμελιώδους και Τεχνικής Ανάλυσης καλύπτοντας τα κενά τους. H συστηματική μελέτη των σχέσεων μεταξύ αγορών (Cross Asset Research) των διαφόρων καναλιών μετάδοσης των τιμών (bilateral price transmission channels) καθώς και της μεταβλητότητας του βαθμού συσχετίσεων μεταξύ των επιμέρους κινητών αξιών (asset class volatility of correlations) αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι στην εκπόνηση της σύγχρονης Επενδυτικής Στρατηγικής (strategy formulation) και όχι μόνο.

Πρακτικές Εφαρμογές: Στο τελευταίο κομμάτι της ομιλίας θα παρουσιαστούν κάποια αυτοματοποιημένα και ημί-αυτοματοποιημένα μοντέλα (systematic and quasi-mechanical) trading μεταξύ δυο διαφορετικών αγορών (asset classes) ως προσπάθεια ορισμού των σχέσεων και αλληλεξαρτήσεων. Επίσης θα αναφερθούν μέθοδοι μελέτης και trading μεταξύ αγορών που δεν επιδεικνύουν γραμμικό χαρακτήρα εξάρτησης (non linear interdependencies) μέσω της δημιουργίας Cross Market Indicators©

Πίσω στο πρόγραμμα |  Κορυφή σελίδαςΠαράγωγα - Εργαλείο για αποτελεσματικότερη διαχείριση συνταξιοδοτικών ταμείων (Τεσσαρομάτης Νικόλαος, Ph.D.), Λεπτομέρειες CV

Στρατηγικές με βάση τα παράγωγα χρησιμοποιούνται σήμερα ευρέως από συνταξιοδοτικά ταμεία για έλεγχο των επενδυτικών κινδύνων, αύξηση αποδόσεων και προστασία των επενδυμένων κεφαλαίων.

Πιο πρόσφατα, για την υλοποίηση στρατηγικών διαχείρισης περιουσίας-υποχρεώσεων (Liability Driven Investments) tailored bond and swap portfolios χρησιμοποιούνται από συνταξιοδοτικά ταμεία για την διαχείριση επιτοκιακού και πληθωριστικού κινδύνου.

Τα χρηματοοικονομικά παράγωγα αποτελούν σήμερα βασικό επενδυτικό εργαλείο για αποτελεσματικότερη διαχείριση χαρτοφυλακίων συνταξιοδοτικών ταμείων διεθνώς.

Ποιες είναι οι δυνατότητες και οι ευκαιρίες για τα Ελληνικά ασφαλιστικά ταμεία;

Πίσω στο πρόγραμμα |  Κορυφή σελίδαςSubrime Crisis, Sub Prime History (Τσαγκανέλιας Δ. Νικόλαος), Λεπτομέρειες CV

Η πρόσφατη κρίση που ταλάνισε τις αγορές με επίκεντρο την δευτερογενή αγορά ενυπόθηκων δανείων στις ΗΠΑ, προήλθε από μια σειρά αλληλουχίας γεγονότων και χειρισμών, από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Οι συνέπειες δεν έχουν αξιολογηθεί οριστικά, καθώς στο επόμενο διάστημα ...

Ωστόσο μπορούμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα για όσα έχουν συμβεί. Ποιοι παράγοντες συντέλεσαν στην άνοδο και πτώση του real estate ? Μπορεί να οδηγηθεί η αμερικανική οικονομία σε ύφεση ; Ποιος ο ρόλος της FED και ποιος των πιστωτικών ιδρυμάτων και οι ευθύνες τους για το ξέσπασμα της κρίσης ; Πόσο ευθύνονται οι πιστοληπτικοί οργανισμοί ; Οι πρακτικές και τα γεγονότα στις πιστωτικές αγορές χρήματος . Μπορούμε να αποφανθούμε ότι απέτυχαν τα μοντέλα Risk management ή δεν λήφθηκαν σοβαρά ; Ο πιστωτικός κίνδυνος και ο κίνδυνος ρευστότητας στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον

Πίσω στο πρόγραμμα |  Κορυφή σελίδαςΠαράγωγα συμβόλαια σε ακίνητη περιουσία (Τσεκρέκος Ανδριανός, Ph.D.), Λεπτομέρειες CV

Αρχικά θα γίνει μία σύντομη ιστορική αναδρομή στις ανάγκες που δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη παραγώγων σε ακίνητη περιουσία. Αναφορά στα πρώτα συμβόλαια μέσω διαμεσολάβησης (over the counter) και στην σταδιακή υιοθέτησή τους από οργανωμένες χρηματιστηριακές αγορές. Παρουσίαση των υποκείμενων τίτλων (π.χ. S&P/Case-Shiller Home Price Index) και του τρόπου με τον οποίο κατασκευάζονται. Έμφαση θα δοθεί στα βασικά χαρακτηριστικά των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης και των δικαιωμάτων προαίρεσης σε ακίνητα (housing futures & options), στον τρόπο με τον οποίο διακανονίζονται αλλά και αποτιμώνται. Τέλος θα διερευνηθεί ο τύπος του επενδυτή στον οποίο απευθύνονται και θα επιχειρηθεί μία σύνδεση με την ελληνική πραγματικότητα.

Πίσω στο πρόγραμμα |  Κορυφή σελίδαςMiFID και Σύνθετα Προϊόντα, Πάζλ για Δυνατούς Λύτες (Τσοπανάκος Δημήτρης, Ph.D.), Λεπτομέρειες CV

1. Συνοπτική παρουσίαση της οδηγίας
2. Τα Σύνθετα Προϊόντα στην Ελληνική Αγορά
3. Πως θα επηρεαστούν οι εταιρείες που κάνουν σύνθετα προϊόντα από τη MiFID

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα εντείνει τις κανονιστικές και ρυθμιστικές οδηγίες με σκοπό την οχύρωση του συστήματος διαχείρισης επενδύσεων και τη διεύρυνση της φιλοσοφίας της «αποτελεσματικής» διαχείρισης κινδύνων ιδιαίτερα όσο τα σύνθετα προϊόντα αυξάνονται και οι επενδυτές τα προτιμούν.

Η οδηγία της MiFID είναι ιδιαίτερα σημαντική και υπάρχουν αρκετοί τομείς όπου οι διαχειριστές επενδύσεων θα πρέπει να είναι ήδη έτοιμοι για να ανταπεξέλθουν των απαιτήσεων. Η Ελληνική αγορά είναι έτοιμη;

Πίσω στο πρόγραμμα |  Κορυφή σελίδαςΑφορούν τα Δομημένα Προϊόντα τη μάζα ή συγκεκριμένους επενδυτές με καθορισμένα κριτήρια; (Φλαμούρης Δημήτρης, Ph. D.), Λεπτομέρειες CV

Πώς δουλεύουν; Αγοράζοντας ένα δομημένο ομόλογο ο επενδυτής στην ουσία απαρνείται τους τόκους που θα προσελάμβανε αν είχε τα χρήματά του στην τράπεζα.

Προϊόντα εγγυημένου κεφαλαίου Στην κατηγορία αυτή η τράπεζα υπόσχεται να επιστρέψει το πλήρες επενδεδυμένο κεφάλαιο στον κάτοχο μετά από ένα χρονικό διάστημα το οποίο συνήθως κυμαίνεται από ένα έως κα δέκα χρόνια.

Όσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια του ομολόγου τόσο περισσότερους τόκους χάνει ο επενδυτής οπότε και θα πρέπει να του προσφερθεί ένα προϊόν με ευνοϊκότερους όρους.

Παράθεση παραδειγμάτων προϊόντων με διαγράμματα του payoff

Ανάλυση του ρίσκου των προϊόντων. Τα προϊόντα αυτά έχουν μικρό ρίσκο από την άποψη ότι η μέγιστη δυνατή ζημία είναι η απώλεια των τόκων. Πάραυτα υπάρχουν διαβαθμίσεις από προϊόντα χαμηλού μέχρι υψηλού ρίσκου.

Παράθεση παραδειγμάτων προϊόντων με υψηλό και χαμηλό ρίσκο

Προϊόντα μη εγγυημένου κεφαλαίου Στην κατηγορία αυτή η τράπεζα συνήθως υπόσχεται να επιστρέψει μέρος του επενδεδυμένου κεφαλαίου, η και κάποιες φορές και τίποτα, στον κάτοχο μετά από ένα χρονικό διάστημα το οποίο συνήθως κυμαίνεται από τρεις μήνες έως και πέντε η και περισσότερα χρόνια.

Παράθεση παραδειγμάτων προϊόντων με διαγράμματα του payoff

Ανάλυση του ρίσκου των προϊόντων. Τα προϊόντα αυτά έχουν υψηλό ρίσκο καθώς ο επενδυτής μπορεί και να χάσει ολόκληρο το ποσό που διέθεσε για την αγορά του προϊόντος . Σε αντάλλαγμα τα προϊόντα αυτά δύνανται να έχουν πολύ υψηλές αποδόσεις είτε λόγω μόχλευσης στην έκθεση στην απόδοση ενός δείκτη είτε με την υπόσχεση μεγάλων κουπονιών η/και πρόωρης επιστροφής του κεφαλαίου.

Παράθεση παραδειγμάτων προϊόντων με υψηλό και χαμηλό ρίσκο

Συμπέρασμα. Τα δομημένα προϊόντα εγγυημένου κεφαλαίου έχουν σαν μέγιστη απώλεια τους τόκους επί του επενδεδυμένου κεφαλαίου. Μέσω των προϊόντων αυτών ο απλός επενδυτής αποκτά πρόσβαση σε αγορές και ευκαιρίες όπου δε θα μπορούσε διαφορετικά να συμμετάσχει. Για τον αρχάριο αυτή είναι η κατηγορία όπου θα έπρεπε να αρχίσει.

Στην άλλη κατηγορία προϊόντων ενδείκνυται να επενδύουν όσοι έχουν πλήρη επίγνωση των ρίσκων που ενέχονται σε τέτοιας μορφής επενδύσεων και μπορούν να αξιολογήσουν τη σχέση ρίσκου και απόδοσης που προσφέρει το εκάστοτε προϊόν. Υπό τις σωστές προϋποθέσεις μπορούν να αποτελέσουν επενδύσεις με πολύ αξιόλογες αποδόσεις ακόμα και για βραχυχρόνια διαστήματα

Πίσω στο πρόγραμμα |  Κορυφή σελίδαςΠιστωτικά Παράγωγα και Εταιρείες (Χαλαμανδάρης Γεώργιος, Ph.D.), Λεπτομέρειες CV

Τρόποι με τους οποίους μεγάλες εταιρείες χρησιμοποιούν διεθνώς τη νέα τεχνολογία των πιστωτικών παραγώγων είναι οι ακόλουθοι:
 • Για αντιστάθμιση του κινδύνου (hedging) χώρας για κάποια σχεδιαζόμενη επέκταση σε αυτήν. Π.χ. Μια εταιρεία τηλεφωνίας που θα ήθελε να επεκταθεί σε μια βαλκανική χώρα αγοράζοντας μια θυγατρική εκεί, έχει τη δυνατότητα να αγοράσει «προστασία» από κάποια μεγάλη επενδυτική τράπεζα που να την εξασφαλίζει από τον κίνδυνο της χώρας αυτής. Έτσι μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο της επένδυσης αφού την αποσυνδέει από τα μακροοικονομικά μεγέθη της χώρας.
 • Για αντιστάθμιση του κινδύνου μεγάλων πελατών, π.χ. μια εταιρεία παραγωγής ηλεκτρονικών εξαρτημάτων κι εξοπλισμού να αγοράσει προστασία έναντι της πιθανής χρεοκοπίας της τηλεφωνίας που αποτελεί το μεγαλύτερο πελάτη της.
 • Για αντιστάθμιση του κινδύνου των μεγαλύτερών προμηθευτών τους. Π.χ. μια βιομηχανία παραγωγής σωληνώσεων να αγοράσει προστασία έναντι του κινδύνου χρεοκοπίας των εταιρειών εξόρυξης χαλκού, σιδήρου ή άλλων μετάλλων που αποτελούν τους βασικούς προμηθευτές της.
 • Για αντιστάθμιση του κινδύνου κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία. Με αυτό τον τρόπο η εταιρεία ελαττώνει τα αποτελέσματα των κυκλικών διακυμάνσεων του κλάδου.

Πίσω στο πρόγραμμα |  Κορυφή σελίδας
Σκοπός του Συνεδρίου - Βασικά Ερωτήματα - Σε ποιους απευθύνεται - Διοργανωτής - Πρόγραμμα - Ομιλητές - Περιγραφή Παρουσιάσεων - Downloads: Παρουσιάσεις και video συνεδρίου - Φωτογραφικό υλικό συνεδρίου - Χορηγοί -Χώρος Διεξαγωγής - Επικοινωνία

Internet Support © 2007 derivatives.gr ®