Limited Seats
"Επενδύοντας σε Παράγωγα
Διαφορετικών Asset Classes"

Σκοπός

Με την ελληνική οικονομία να παραμένει μέσα σε βαλτωμένα εδάφη, οι επενδυτές αναζητούν όλο και περισσότερο διεξόδους και επενδυτικές ευκαιρίες εντός και εκτός Ελλάδος!

Η επόμενη χρονιά θα είναι από τις πιο κρίσιμες για την ελληνική οικονομία. Υπάρχουν ευκαιρίες για το 2013; Εάν ναι, πάνω σε ποιες κατηγορίες επενδύσεων; Με ποια επενδυτικά μέσα; Ποιες παγίδες πρέπει να προσέξουν να αποφύγουν οι επενδυτές, ιδιώτες και θεσμικοί;

Τα θέματα που θα συζητηθούν στο DERIVATIVES FORUM II είναι τα παρακάτω:

 • Ποιες στρατηγικές και ποια προϊόντα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε να εκμεταλλευθεί κανείς τις ευκαιρίες που μπορεί να παρουσιαστούν στη νέα χρονιά, μέσω της οργανωμένης αγοράς παραγώγων αλλά και με bespoke προϊόντα.
 • Ευκαιρίες και κίνδυνοι στο ελληνικό χρηματιστήριο το 2013.
 • Εκτίμηση των προοπτικών της ελληνικής αγοράς ενόψει των νέων προκλήσεων που διαμορφώνονται στην Ελληνική οικονομία.
 • Το νέο τραπεζικό τοπίο μετά την ανακεφαλαιοποίηση των εταιριών του κλάδου.
 • Οι κυριότεροι κλάδοι που θα ευνοηθούν το 2013 από την σταθεροποίηση της ζήτησης.
 • Οι αποκρατικοποιήσεις ως καταλύτης εξελίξεων και οι κλάδοι που βρίσκονται σε διαρκή κίνδυνο.
 • Ποσοτικοποίηση της ψυχολογίας και των ακραίων καταστάσεων της αγοράς
 • Με την εκρηκτική επέκταση του διαδικτύου (Internet) σήμερα γίνεται ολοένα και πιο δύσκολο χρονικά να επεξεργαστεί κανείς αυτή την πληροφορία του διαδικτύου αποτελεσματικά, ιδίως για την ανάληψη γρήγορων και επιτυχημένων επενδυτικών αποφάσεων ή της έγκαιρης διαχείρισης επενδυτικών κινδύνων. Πως μπορεί κάποιος να το πετύχει αυτό;
 • Επενδυτικές Στρατηγικές και Στρατηγικές Αντιστάθμισης κινδύνου στις αγορές ενέργειας.
 • Πως μπορεί κάποιος να αντισταθμίσει τον κίνδυνο για εμπορία πετρελαίου θέρμανσης;
 • Επενδυτική στρατηγική στην αγορά φυσικού αερίου
 • Τι οδηγεί τις τιμές του πετρελαίου;
 • Ποια είναι η διάρθρωση της σύγχρονης αγοράς πετρελαίου και τι αλλαγές διακρίνονται τα τελευταία χρόνια;
 • Ποιοί παράγοντες φαίνονται να διαμορφώνουν τις τιμές του αργού;
 • Υπάρχει ένα νέο παράδειγμα στην αγορά πετρελαίου και σε τι συνίσταται αυτό;
 • Ποια προβλέπεται να είναι η εξέλιξη της αγοράς πετρελαίου το επόμενο διάστημα;
 • Οι εξελίξεις στην αγορά των ναυτιλιακών παράγωγων προϊόντων και η χρήση τους στη διαχείριση των κινδύνων και στη λήψη επενδυτικών θέσεων από επενδυτές.
 • Ποιοι οι κίνδυνοι για τους ναυλωτές που δραστηριοποιούνται στη μεταφορά φορτίων στην παγκόσμια αγορά εμπορευμάτων;
 • Ποιοι οι κίνδυνοι για τις τράπεζες που εμπλέκονται στις σχετικές χρηματοδοτήσεις από τις έντονες διακυμάνσεις και τη κυκλικότητα που παρουσιάζουν οι ναύλοι στα πλοία μεταφοράς φορτίων διαφόρων κατηγοριών;
 • Πώς η υψηλή μεταβλητότητα από τους ναύλος παρέχει τη δυνατότητα λήψης επενδυτικών θέσεων για την αποκόμιση κερδών, ακόμα και σε επενδυτές οι οποίοι δεν εμπλέκονται στη μεταφορά των φορτίων;
 • Η επιρροή της εισαγωγής των παράγωγων χρηματοοικονομικών προϊόντων στους δείκτες FTSE-ASE20 και FTSE-ASE40 του χρηματιστηρίου Αθηνών.
 • Πώς έχουν επηρεαστεί τα χαρακτηριστικά των υποκείμενων δεικτών στα διάφορα στάδια εισαγωγής των παράγωγων μέσων;
 • Διερεύνηση της διάχυσης πληροφόρησης, σε αποδόσεις και σε μεταβλητότητα, μεταξύ άμεσων αγορών (spot) της ίδιας κατηγορίας ενός αγαθού ή μεταξύ των παραγώγων και υποκείμενων αγορών ενός αγαθού.
 • Ποια είναι η οικονομική διάχυση πληροφόρησης μεταξύ δύο αγορών παραγώγων, της αγοράς προθεσμιακών ναυλοσυμφώνων (forward freight agreements) και της αγοράς συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης εμπορευμάτων (commodity futures) που μεταφέρονται με πλοία;
 • Ποια είναι η οικονομική σχέση που συνδέει τις δύο αγορές;
 • Ποιες είναι οι δυσκολίες τιμολόγησης των παραγώγων συμβολαίων σε υποκείμενα αγαθά που δεν αποθηκεύονται (non-storable assets), όπως είναι οι ναύλοι και πως μπορεί να ξεπεραστεί αυτό;
 • Ποια είναι τα μακροοικονομικά δεδομένα που θα πρέπει να μας απασχολήσουν για το 2013;
 • Ποιες οι επιπτώσεις από τα νέα δημοσιονομικά μέτρα στην ελληνική οικονομία;
 • Συζήτηση για την ανάληψη συγκεκριμένων δράσεων και πρωτοβουλιών για την έξοδο από την κρίση.